STUDENTEN LIDMAATSCHAP

Aanmeldformulier studenten lidmaatschap

Opleiding(en)
Art.4 der Statuten
“De vereniging stelt zich ten doel om in het belang van de volksgezondheid te geraken tot geordende toestanden bij de toepassing van de natuurlijke geneeskunst en om met name de uitoefening van deze geneeskunst in betere en wettige banen te leiden”
Ik verklaar voornoemde gegevens volledig en naar waarheid te hebben verstrekt. Tevens verklaar ik kennisgenomen te hebben van de statuten, het huishoudelijk reglement en de Beroepscode voor Praktizijns van de N.W.P. en als voor mij bindend te beschouwen, en mij te zullen gedragen volgens de door de Algemene Leden Vergadering van de N.W.P. vastgestelde voorschriften.

 

De NWP hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De NWP houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als NWP zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.