NWP LIDMAATSCHAP

Aanmeldformulier NWP lidmaatschap

Opleiding(en)
Praktijkervaring
VOG
Bent u in het bezit van een geldige VOG met screeningsprofiel 45 : Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier? Zo ja, kopie meesturen. Nee, ik heb geen VOG, met het indienen van dit formulier geef ik toestemming voor het maken van een digitale aanvraag bij JUSTIS.

Ik verklaar de vragen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord. Ik verklaar hiermee de beginselen va de NWP te aanvaarden, statuten , huishoudelijk reglement en praktijkvoorschriften, de Beroepscode voor de Natuurgeneeskundig Werkende Professionals te aanvaarden en mij te zullen gedragen volgens de door de Algemene Vergadering van de NWP vastgestelde voorschriften.
Ik verklaar voornoemde gegevens volledig en naar waarheid te hebben verstrekt. Tevens verklaar ik kennisgenomen te hebben van de statuten, het huishoudelijk reglement en de Beroepscode voor Praktizijns van de N.W.P. en als voor mij bindend te beschouwen, en mij te zullen gedragen volgens de door de Algemene Leden Vergadering van de N.W.P. vastgestelde voorschriften.
Opsturen
- Relevante diploma’s
- VOG
- Eventuele nadere toelichting
Mail deze gegevens naar de NWP, met vermelding van uw naam en "aanvraag lidmaatschap NWP".

 

 

De NWP hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De NWP houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als NWP zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Verdere informatie over het Privacy Beleid van de NWP vindt u hier.